cookie用法

setcookie(cookie, "cookievalue", time()+3600, "/forum", ".wzh.pw", 1);
名称,必须 值,必须 保存时间 保存路径 保存域 https

$_COOKIE[cookie];
访问 cookie

setcookie("cookie", "");
setcookie("cookie", "value", time()-1 / time());
删除cookie

- 阅读剩余部分 -

// && 所有表达式为真,返回真,否则返回假 都是真才真
// || 所有表达式为假,返回假,否则返回真 都是假才假

//var_dump(1 && 1); //返回真
//var_dump(0 || 0); //返回假